Våra policys

Kvalitetspolicy

Vår målsättning är att alltid hålla rätt kvalitetsnivå på våra tjänster. Detta skall vi åstadkomma genom att:

– Planera och vidta åtgärder för att hålla rätt nivå på tjänsters kvalitet.

– Undersöka kunders önskemål och synpunkter samt med ledning av dessa resultat vidta åtgärder så att största möjliga kundtillfredsställelse uppnås.

– Sträva efter att resurser i form av personal utvecklas till engagerade och kvalitetsmedvetna medarbetare.

– Rätt kvalitet uppnås genom att alla funktioner inom företaget görs rätt ifrån början.

– Yrkeskunnig personal säkrar ett professionellt utförande genom egenkontroller under hela utförandet.

– Vi utvecklar vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

– Alla medarbetare i sitt dagliga arbete ansvarar för att kvalitetspolicyn följs.

Kvalitetsmål

Vårt övergripande kvalitetsmål är att vara en efterfrågad och professionell härdverkstad som har förmågan att leverera rätt tjänst i rätt tid och av kunden förväntad kvalitet.

Miljöpolicy

Vi känner ett stort ansvar för framtiden. Vi skall verka för en god hälsa och god miljö såväl internt som externt. För att uppnå detta skall vi ständigt förbättra vår verksamhet och i arbetet prioritera miljöaspekterna så att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Detta innebär att vi skall:

– Verka för en resurssnål produktion med ökad återvinning av alla slags material.

– Verka för en god arbetsmiljö.

– Verka för att minska avfall samt utsläpp i mark, luft och vatten.

– Följa lagar, förordningar och andra krav som företaget berörs av.

– I vårt dagliga arbete är vi alla ansvariga för att vår miljöpolicy följs.

Miljömål

Vårt övergripande miljömål är att vara ett företag som förknippas med ett aktivt miljöarbete.

Rulla till toppen